...

باید

فراموش شوند

انهایی که

 فاصله

 بین انگشتانشان را

هر انگشتی پر میکند

/ 5 نظر / 24 بازدید
علی

میدانم که میخوانی من را ... گلویم فشرده است صدا را ! سکوتم را با آهی زمزمه کن ستارگان بیدار هستند غوغا بپا می کنند در کنسرت بی نوای ما... سلام ویتون محشره[دست][دست]

ساحل

میدانم که هنوز هم زیر باران نگاهت به بغض هایم گره میخورد

نیما

سلام حالتون خوبه وب عالیی داری با تبادل لینک موافقین؟ . . . ¶¶¶ . . ¶¶¶.¶ .¶¶ . . . . . . .¶¶¶.¶. .¶¶¶. . .¶¶ . . . . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶¶ . . .¶¶¶ . . . . . .¶¶¶¶¶ . . ¶¶¶¶.¶¶ .¶¶ . . . . . ¶¶¶¶. . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶ . . . . ¶¶¶¶¶¶¶. . . . .¶¶. . . ¶¶ . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶. . . . ¶¶. . ¶¶ . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶ . . ¶¶. . ¶¶ . . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶.¶¶ .¶¶. . . . .¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶.¶¶ .¶¶¶¶¶ . . . . . ¶¶.´´´