غصه نخور دلم...!

دنیا را از تو گرفتند...و هم چنان میگیرند

اما

رویایت را که نمی توانند...

/ 2 نظر / 20 بازدید
غزل

گـاهی آن قـَدر مـُزَخـرَف می شـَوَمـ کـه بـَرای ِ دیگـَران قـابِل ِ دَرکـ نیسـتَمــ حَتّـی عَزیز تـَرین کـَسَـم را اَز خود مـی رانـَم .... امّـادر دلـَم آن لحظـه ِ آرزو مـی کُنـَم تـا بِگـویـَد : مـی دانـَم دستِ خودِت نیسـت ! دَرکِت مـی کُنـَم

مهتاب

بعضی وقتا آدم با همین رویاها زندس!! که البته این خیلی حقیقت تلخیه[خنثی]