طعم تلخ شیرین ترین احساس!

ساده نمیگذرم...

از انچه بر سرم گذشت...

نمیــشود ساده گذشت...

از دنیایی که داشتم و دیگر ندارم!

دعاهایم اجابت شد

اما انقدر دیر...

که  به غم شیرین دل خوش کرده بودم!

.

زمانی می تپیدم

برای دلی که گیر من نبود...

می رقصیدم

به سازی که همساز من نبود....

میخواندم

با کسی که هم صدای من نبود...

.

نمیشود..

نه نمیشود...نمیشود فراموش کرد...

نمیتوانم فراموش کنم...

لحظاتی که تمام اتاقم پر از عطر اریس بود

امروزها اریس می پراکند

همه میفهمند اما من کر بو شده ام...

ترانه های ان روزها

دیگر طعم ان وقت ها را ندارند...

اتاقم...

جایی که حتی زمانی که در دورترین نقطه بودم

شور بودن درش مرا قلقلک میداد

این روزها طعم واقعیت میدهد...

دل نوشته هایم

 بر دیوار که اویز شدند...زیباتر شدند

اما

نمیدانستم که احساسم را بردار اویخته ام...!

.

دیروزها قند در دلم اب میشد

برای کسی که ذره ذره ابم کرد...

 

دلم بند کسی بود که اب در دلش تکان نمیخورد...

نه چون منی که هر ان

طعم شیرین تلخ ترین لحظات را میچشیدم

و به نام عشق

ربــنا میخواندم...!

.

.

.

یافتم...!!

دلتنگم...

دلتنگ او که نه...دلتنگ ان روزهایم...!

طعم بزرگی میدهم...

.

لحظاتی که التماس خدا میکردم رهایم کند...

نمیدانستم

رهایی از درد شیرین

را هیچ وقت نخواهم خواست...!

 

 

 

/ 50 نظر / 18 بازدید
نمایش نظرات قبلی
&

گریه آخر شب هایم انگار کافی نبود … این روزها به یاد صبح بخیر گفتنهایت اول صبح ها هم گریه میکنم !

&

دنـــــیـــــــا : بازی هایت را سرم درآوردی گرفتنی ها را گرفتی دادنی ها را ندادی حسرت ها را کاشتی زخم ها را زدی دیگر بس است چون چیزی نمانده ، بگذار بخوابم … محتاج یک خواب بی بیدارم !

پشت چراغ قرمز پسرک با چشمانی معصوم ودستانی کوچک گفت: چسب زخکم نمی خواهید؟5تا صد تومن؛آهی کشیدم وبا خود گفتم: تمام چسب زخم هایت را هم که بخرم ، نه زخم های من خوب میشود و نه زخم های تو ..

پریناز

هوا گرفته بود باران میبارید کودکی آهسته گفت خدایا گریه نکن درست میشه [لبخند]

مریم

الله الله الله الله الله الله الله الله الله هرچی ازالله میشه غیرالله نمیشه برای9نفربفرست به جون خودم فرداخبرخوبی بهت میرسه اگرکوتاهی کنی تا9سال بدشانس میشی برای نام خدااستخاره مکن حقیقت دارد...

مریم

مهربانی جاده ای است که هرچه پیش می روند ، خطرناک تر می گردد "ذکتر علی شریعتی "

ایدا

شکل 3 آپم´´´´´´´´´´´,;****,´´´´ ´´´´´´´´´´´´,*¨¨,"¨¨*,´´´ ´´´´´´´´´´´,**¨¨¨@";";;-… ´´´´´´´´´-,¨**¨¨¨¨")""-"""" ´´´´´´´´//,***¨¨¨¨* ´´´´´´´(,(**/*"¨""¨¨* ´´´´´´((,*/*;);*)¨¨¨¨* ´´´´´((,**)*/**/¨¨¨"¨* ´´´´,(,****.:)*¨¨¨¨¨¨* ´´´((,*****)¨¨¨¨¨¨¨* ´´,(,***/*)¨*¨¨¨¨,¨* ´´,***/

satrun

وبت خیلی خوشگله با مطالب جذاب.. بهم سر بزن منتظرم....

تارا

همیشه با اونی باش که باعث بشه حس کنی بهترینی…..!

تارا

گفته بودند: از پس هر گریه، آخر خنده ایست این سخن بیهوده نیست… زندگی مجموعه ای از اشک و لبخند است خنده ی شیرینِ فروردین بازتابِ گریه ی پربارِ اسفند است… "فریدون مشیری"